Rottneros bokslutskommuniké januari - december 2019

2020-02-06, 08:00
 - Regulatorisk
Prisnedgången pressade resultatet, produktionen fortsätter växa

· Marknadprisnoteringen för NBSK-massa fortsatte sjunka under fjärde kvartalet 2019 och var 33 % lägre i USD och 28 % lägre i SEK jämfört med fjärde kvartalet 2018.
·
Nettoomsättningen minskade med 6 % till 547 (580) MSEK. Den negativa prisutvecklingen motverkades av högre leveransvolymen 103,2 (94,3) tusen ton.

·
Det årliga underhållsstoppet i Vallviks Bruk hölls i oktober och påverkar negativt med högre fasta kostnader och lägre produktion jämfört med ett normalt kvartal.

·
Resultatet efter finansiella poster för fjärde kvartalet var -36 (7) MSEK. Resultat per aktie för kvartalet blev -0,19 (0,06) SEK.

·
Produktionsvolymen för kvartalet var god trots underhållsstoppet och uppgick till 100,4 (93,6) tusen ton. Koncernen gör ett nytt produktionsrekord för året, 406,0 tusen ton. Det senaste var 401,2 tusen ton år 2017.

·
Råvaruförsörjningen förstärks genom förvärv av Nykvist Skogs AB.

·
Mycket starkt kassaflöde från löpande verksamheten, 462 (223) MSEK för helåret.

·
Utdelning: En extra utdelning gjordes under fjärde kvartalet om 0,70 SEK/aktie. För 2019 föreslår styrelsen en ordinarie utdelning om 40 öre/aktie och en extra utdelning om 20 öre/aktie. Därmed delas 47 % av årets nettoresultat ut.

VD-ORD

Massamarknaden fortsätter att präglas av osäkerhet med låga men relativt stabila priser. Det svaga marknadsläget tillsammans med det normala underhållsstoppet i Vallvik innebar ett negativt EBIT-resultat i Q4. Samtidigt utvecklades de faktorer som vi själva kan påverka enligt plan, främst produktionen, leveranserna och de fasta kostnaderna. Sammantaget var 2019 ett bra år för Rottneros trots det successivt försämrade marknadsläget under året.

Under 2019 försämrades den globala massamarknaden dramatiskt med successivt sjunkande priser som följd. Bakgrunden var främst en lägre konsumtionstillväxt genom inbromsningen i världsekonomin. Inte minst i Kina som bland annat påverkades av ökade handelshinder. Samtidigt har utbudet på massamarknaden ökat genom ett högt kapacitetsutnyttjande världen över och tillkommande produktionsvolymer från flera nordiska aktörer. Mot slutet av året förbättrades marknadsbalansen och lagernivåerna har sjunkit. Detta har inneburit att prisutvecklingen planat ut från och med oktober, om än på en låg nivå. Bruttopriset för NBSK sjönk under kvartalet från cirka 850 USD i inledningen till 820 USD i slutet. Den långsiktiga trenden med en årlig konsumtionsökning om 1–2 procent väntas fortsätta. Positivt är också att det inte tillkommer några större kapacitetstillskott under de närmaste åren.

VI LEVERERAR PÅ VÅR LÅNGSIKTIGA PLAN

Vi följer den långsiktiga planen och ökar produktionen successivt genom ökad tillgänglighet i bruken. Det handlar främst om ständiga förbättringar i våra processer och rutiner. Under kvartalet ökade produktionen med 7 procent jämfört med Q4 ifjol och uppgick till 100 tusen ton. Försäljningsvolymen ökade 10 procent till drygt 103 tusen ton. EBIT-resultatet för kvartalet försämrades dock till -30 MSEK, främst på grund av de lägre massapriserna och underhållsstoppet i Vallvik. Samtidigt bidrog den svagare kronan och de goda leveransvolymerna positivt. Det årliga underhållsstoppet i Vallvik genomfördes enligt plan med en förväntad negativ inverkan på volym och resultat. Tillgången på vedråvara var fortsatt god under kvartalet där balansen mellan lokal vedförsörjning och import låg på en gynnsam och långsiktigt normal nivå.

Som helhet var 2019 bra för Rottneros. Produktionen ökade med 3 procent till ett nytt årsrekord, 406 tusen ton. Vi redovisade ett bra EBIT-resultat, 268 MSEK, trots den tuffa marknaden. Kassaflödet från den löpande verksamheten var fortsatt starkt och uppgick till 462 MSEK.

STARKT KASSAFLÖDE OCH EXTRAUTDELNING

I november beslutade den extra bolagsstämman om en extrautdelning på 70 öre per aktie i linje med styrelsens förslag. Det starka kassaflödet för helåret 2019 innebar att våra likvida medel växte med drygt 138 MSEK till 376 MSEK, samtidigt som vi delade ut sammanlagt nästan 215 MSEK under året och investerade 109 MSEK i verksamheten.

KÖPET AV NYKVIST SKOGS STÄRKER VÅR RÅVARUANSKAFFNING

Under kvartalet avtalade vi om att förvärva råvaruföretaget Nykvist Skogs AB. Affären stärker våra råvaruanskaffningsmöjligheter ytterligare genom ökad tillgång till råvara från privata skogsägare. Den gruppen svarar för omkring hälften av skogsägandet i Sverige. Ambitionen är att fortsätta expandera verksamheten som en fristående aktör och successivt växa virkesflödet som hanteras.

Vår satsning inom Rottneros Packaging följer den övergripande planen. Leveransen av den nya maskinen blev dock något fördröjd. Den kommer vara klar för uppstart under första halvåret. Efterfrågan på klimatsmarta förpackningar och fibertråg är fortsatt stor och växer kraftigt.

Till sist vill jag tacka samtliga medarbetare, kunder och leverantörer för ett mycket gott samarbete under 2019. Arbetet med att ständigt optimera de faktorer vi själva kan påverka, oavsett yttre faktorer, kommer fortsätta i samma takt under 2020. Våra målinriktade medarbetare och solida finanser gör oss väl förberedda inför både potentiella utmaningar och möjligheter under det kommande året.

Lennart Eberleh
Verkställande direktör och koncernchef

(för fullständig rapport, se bifogade fil)

 

Denna information är sådan information som Rottneros AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2020 klockan 08.00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid avvikelser mellan de två ska den svenska versionen gälla.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lennart Eberleh, vd och koncernchef för Rottneros AB, +46 270 622 65, lennart.eberleh@rottneros.com

Filer

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')