Rottneros bokslutskommuniké januari–december 2022

2023-02-02, 08:00
 - Regulatorisk
Rekordstarkt år, turbinhaveri belastar Q4
  

· NETTOOMSÄTTNINGEN ökade med 22 procent till 730 (598) MSEK. Högre försäljningspriser i SEK och ökad försäljning av andra produkter än massa bidrog positivt, medan lägre försäljningsvolym av massa höll tillbaka omsättningen.
 
· LISTPRISET för NBSK-massa var 12 procent högre i USD och 36 procent högre i SEK jämfört med fjärde kvartalet 2021. USD stärktes mot SEK med 21 procent under samma period. 
 
· PRODUCERAD VOLYM uppgick till 87,2 (91,4) tusen ton, påverkat av det årliga underhållsstoppet i Vallviks Bruk samt att sliplinjen stängdes i december. För helåret ökade produktionen något till 397,1 (395,3) tusen ton.
 
· SÅLD VOLYM uppgick till 86,5 (95,5) tusen ton. Nedgången berodde främst på lägre försäljning av slipmassa. Efterfrågan på NBSK och CTMP avtog mot slutet av kvartalet.
 
· EBIT (rörelseresultat) för fjärde kvartalet var 1 (58) MSEK. Pris, valuta och produktmix bidrog positivt, medan ett turbinhaveri i Vallvik och högre kostnader höll tillbaka resultatet med cirka 60 MSEK. EBIT för helåret 2022 var 550 (267) MSEK, vilket är ett nytt rekord för koncernen. Nedläggningen av sliplinjen belastade årets resultat med 70 MSEK.
 
· NETTORESULTATET för fjärde kvartalet  var 9 (49) MSEK och för helåret 565 (198) MSEK. Resultat per aktie för kvartalet var 0,06 (0,32) SEK och resultatet per aktie för helåret var 3,70 (1,30) SEK.
 
· BALANSRÄKNINGEN är fortsatt stark. Soliditeten var 66 (64) procent och tillgänglig likviditet uppgick till 747 (443) MSEK. Nettokassan uppgick till 354 MSEK.
 
· UTDELNING Baserat på det starka resultatet och en solid balansräkning föreslår styrelsen en höjning av den ordinarie utdelning till 0,50 (0,40) SEK och en extra utdelning på 0,90 (0,20) SEK, totalt 1,40 SEK/aktie.

VD-ORD

Den gynnsamma massamarknaden och en stark USD innebär att vi kan summera helåret 2022 som ett både händelserikt och resultatmässigt rekordår för Rottneros, trots den turbulenta omvärlden. Lönsamheten under fjärde kvartalet tyngdes dock av flera tillfälliga faktorer och en tilltagande kostnadsinflation på våra insatsvaror, samtidigt som konjunkturavmattningen påverkade efterfrågan negativt. Det systematiska och målinriktade arbetet för ytterligare effektiviseringar får därmed ännu högre prioritet framöver. Vår robusta balansräkning ger oss en betydande finansiell motståndskraft.

Nettoomsättningen växte 22 procent under Q4 till 730 MSEK. EBIT uppgick till 1 MSEK, främst negativt påverkad av lägre leveranser, väsentliga prisuppgångar på våra insatsvaror, större underhållsinsatser än normalt kopplat till elturbinen i Vallvik, samt vissa ytterligare kostnader i samband med sliplinjens avveckling. För helåret noterade koncernen med god marginal ett nytt rekord för såväl omsättningen som EBIT-resultatet, 2 980 MSEK respektive 550 MSEK. Dessutom lyftes finansnettot av värdet på de elterminer som inte motsvarades av framtida kassaflöden eftersom sliplinjen avvecklades. Effekten var +165 MSEK och innebar att resultatet efter finansiella poster uppgick till hela 714 MSEK.

HÄNDELSERIKT SISTA KVARTAL
Under kvartalet fortsatte de höga massapriserna och en stark USD påverka våra marginaler medan produktion och leveranser
 hölls tillbaka av lägre volymer i främst Rottneros Bruk, då slip-
linjen stängdes ner planenligt under december. Största enskilda påverkan i Vallvik var ett turbinhaveri, som minskade resultatet med cirka 50 MSEK. Jämförelsen med fjolåret påverkas även något negativt av tidpunkten för underhållsstoppet som nu ägde rum i sin helhet under Q4. CTMP-produktionen fortsatte att utvecklas väl som ett resultat av våra löpande och strukturerade åtgärder för att öka tillgängligheten. Den ökade 5 procent under kvartalet och 6 procent för helåret trots återkommande produktionsbegränsningar relaterade till höga elpriser. 


DET STRATEGISKA ARBETET MED ATT REDUCERA EXPONERINGEN MOT ELMARKNADEN FORTSÄTTER
Hittills har vår strategi med att säkra våra elpriser med elterminer varit mycket framgångsrik och i stort sett helt kompenserat för de högre marknadspriserna. Vår säkringsgrad ligger nu på en hög nivå till och med 2025. 

Samtidigt fortsätter det strategiska arbetet med att diversifiera energiförsörjningen genom att komplettera med mycket långsiktiga inköpsavtal av fossilfri energi och egenproducerad grön el. Målet är att stegvis reducera exponeringen mot den volatila och osäkra elmarknaden. Även investeringar för ytterligare ökad energieffektivitet i våra bruk kan bli aktuella.Under kvartalet märktes tydliga tecken på en allmänt tilltagande kostnadsinflation på våra insatsvaror, främst för kemikalier och vedråvara. Vårt fokus på effektiviseringar ökade därmed ytterligare för att motverka de högre kostnaderna.


VÅRT SÄKERHETSARBETE GER RESULTAT 
Medarbetarnas hälsa är central i vår dagliga verksamhet. Det är mycket tillfredsställande att detta ihärdiga arbete ger resultat. Under 2022 sjönk antalet incidenter som förorsakar sjukskrivning till 4 jämfört med 7 förgående år. Under det fjärde kvartalet var antalet noll.


MARKNADEN PÅ VÄG ATT MATTAS AV
Balansen på massamarknaden svängde under kvartalet till förmån för köparna genom att inbromsningen för den globala konjunkturen ledde till en svagare efterfrågan. Listpriset för NBSK sjönk därmed cirka 70 USD jämfört med utgången av Q3, till strax under 1 430 USD i slutet av december. 


VÄL RUSTADE INFÖR MÖJLIGA UTMANINGAR 2023
Vår robusta balansräkning utgör fortsatt en viktig buffert inför de möjliga utmaningar som kan uppstå som en följd av konjunkturutvecklingen framöver. Soliditeten uppgick vid årsskiftet till 66 procent, våra likvida medel var 465 MSEK och tillgänglig likviditet uppgick till totalt 747 MSEK. Även nettokassan efter avdrag för räntebärande skulder var betryggande, 354 MSEK. De osäkra makroutsikterna inför 2023 innebär att vi har en hög beredskap inför möjliga framtida utmaningar. 


ROTTNEROS PACKAGING GÅR ENLIGT PLAN
Under året har Packaging fortsatt med teknik- och produktvalidering av den produktionslinje för termoformerade tråg som Rottneros utvecklat. Samtidigt har projektet för uppskalad produktion i Polen drivits framåt tillsammans med Arctic Paper. Den nya fabriken beräknas starta i slutet av 2023. 

Avslutningsvis vill jag uttrycka hur stolt jag är att få vara en del av Rottneros team och samtidigt rikta ett varmt tack till alla kollegor som med sitt helhjärtade engagemang bidragit till vårt rekordresultat under 2022. Jag vill även tacka våra kunder, leverantörer, ägare och styrelsen för ett gott samarbete.(för en fullständig rapport, se bilaga)
 
Denna information är sådan information som Rottneros AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2023 klockan 08.00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid avvikelser mellan de två ska den svenska versionen gälla.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Delårsrapporten för det fjärde kvartalet presenteras den 2 februari 2022 kl 12.00.
Alla deltagare kan följa presentationen via länken: 
Rottneros - Q4 presentation 2022 - Finwire

Presentationen kommer att hållas på engelska. Frågor kan ställas på engelska eller svenska via länken, i förväg eller under presentationen.

Alla som vill kan ställa frågor via länken i förväg eller under presentationen. Det går även att se presentationen i efterhand via Rottneros Youtubekanal eller webbplats: https://www.rottneros.se/investerare/presentationer/

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')