DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2014

2014-10-24, 08:30
 - Regulatorisk

VD-ord

Fortsatt stark utveckling

Det är med stor tillfredsställelse och glädje vi rapporterar en fortsatt positiv utveckling under tredje kvartalet. Koncernen visar ett rörelseresultat på 53 MSEK vilket är väsentligt bättre än de nivåer vi redovisat de senaste åren. För årets första nio månader uppgår rörelseresultatet till 106 MSEK vilket är 125 MSEK bättre än motsvarande period 2013.

Goda marknadsförutsättningar och en gynnsam valutautveckling har bäddat för den starka resultatutvecklingen. Utöver detta har interna åtgärder med ett tydligt fokus på strukturerade arbetssätt på kort tid skapat god ordning i bruken. Detta kommer också ge ökad Produktion framöver.

Vi fortsätter att arbeta på bred front med att skapa ett nytt Rottneros. Ett modernt och sammansvetsat ledarskap är en avgörande pusselbit för att uppnå marknadsledarskap och en hållbar lönsamhet. Det är genom att skapa en gemensam värdegrund bland samtliga medarbetare vi lägger fundamentet mot en långsiktig framgång. Efter sommaren har vi därför sjösatt en fördjupad ledarskapsutbildning för samtliga chefer i koncernen. I nästa steg kommer vi att involvera hela personalstyrkan i arbetet. Värdegrundsprojektet har så här långt varit en stor framgång och har goda förutsättningar att få en avgörande betydelse på vår resa mot att höja koncernen till en ny nivå. Under oktobermånad har vi genomfört vårt årliga underhållsstopp i Vallvik, kostnaderna kommer att drabba resultatet för fjärde kvartalet. Stoppet gick glädjande helt enligt plan.

Det är också glädjande att processen med att sälja produktionsutrustningen från Utansjö Bruk har burit frukt efter flera års arbete. I och med försäljningen till Billerud Korsnäs som förväntas slutföras under fjärde kvartalet får vi ett kassatillskott om 39 MSEK.

Den normala säsongsmässiga svackan i augusti uteblev helt och i september fortsatte den starka efterfrågan mot nya höjder. Marknaden för långfibrig sulfatmassa är fortsatt stark och våra orderböcker är välfyllda inför det fjärde kvartalet. I bägge bruken bedrivs flera parallella projekt som kommer öka produktionen ytterligare efter höstens underhållsstopp.

Avslutningsvis ser jag med spänning fram emot kommande kvartal och de möjligheter vårt omfattande förändringsarbete ger inför framtiden.

 

Carl-Johan Jonsson

 

I övrigt hänvisas till Rottneros hemsida. www.rottneros.com

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Stockholm den 23 oktober 2014

 

Carl-Johan Jonsson

Verkställande direktör och koncernchef

Rottneros AB (publ) Org. nr. 556013-5872 Box 144 826 23 Söderhamn tel. 0270-622 00, fax: 0270-622 20 www.rottneros.com

 

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 oktober 2014 klockan 08.30. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid avvikelser mellan de två ska den svenska versionen gälla.

 

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')