DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2015

2015-11-13, 08:30
 - Regulatorisk

 

VD-ord  

Etablerat ny kraftigt förbättrad resultatnivå

Med ett starkt tredje kvartal fortsatte Rottneroskoncernen på sin positiva bana. Det är nu ett år sedan jag tillträdde som VD och det känns angeläget att reflektera över det senaste året. Rottneros medarbetare har gjort företaget till ett väsentligt stabilare bolag och etablerat en resultatnivå som är kraftigt förbättrad. Dollarkursen och massapriser är en del av utvecklingen, men våra interna förbättringsprogram bidrar kraftigt. Bolaget har blivit skuldfritt och har återupptagit utdelningen.

Det är dessutom glädjande att konstatera att styrelsen har beslutat att kalla till extra bolagsstämma under december för att fatta beslut om en så kallad efterutdelning om 40 öre per aktie.

Resultatet efter finansnetto uppgick till MSEK 80 under kvartalet, 54 % bättre än samma period ifjol och resultatet efter finansnetto uppgick till MSEK 257 under årets första nio månader, 152 % bättre än föregående års nio månader. Den positiva utvecklingen drevs av våra egna förbättringsåtgärder, men även dollarkursens utveckling relativt ifjol fortsatte att gynna resultatet. Totalt ökade produktionen med 7 procent jämfört med samma kvartal ifjol. Resultatet förbättrades även jämfört med årets andra kvartal trots att både massapriset och dollarkursen gick åt fel håll. Det är ett tydligt kvitto på att koncernens målmedvetna förbättringsarbete har givit resultat.

Nedgången i elpriset har gynnat resultatet eftersom tillverkningen av högutbytesmassor i Rottneros Bruk är elintensiv. Genom att en stor del av elinköpen terminssäkras kommer våra inköpspriser fortsätta sjunka även framåt i takt med att äldre terminskontrakt förnyas till lägre elpriser.  

Fortsatt stabil efterfrågan

Efterfrågan på våra olika massakvaliteter är överlag fortsatt stabil. Prispressen på den globala marknaden för långfibermassa har dock fortsatt även detta kvartal. Med lanseringen av Opacity Extreme, en högutbytesmassa för tunna förpacknings- och tryckpapper samt specialapplikationer, har Rottneros stärkt sin produktpalett. Det är den tredje nylanseringen som företaget gjort på ett år. Opacity Extreme kan, med sin kombination av goda styrkeegenskaper, hög renhet och överlägsen opacitet, bli en ledande produkt till tillverkare av tunna papper. I november sker det årliga underhållsstoppet i Vallviks Bruk. I samband med stoppet kommer några kapacitetshöjande installationer göras inom ramen för den industriella planen Agenda 500.  

Konkurrenskraftig avkastning och effektiva investeringar

När vi jämför Rottneros mot våra branschkollegors publicerade rapporter kan vi konstatera att vår avkastning på sysselsatt kapital under de senaste 12 månaderna uppgick till 26 procent, vilket är bland de bästa i branschen. Det innebär att Rottneros finansiella målsättning, att avkastningen på sysselsatt kapital ska överstiga den för jämförbara massaproducerande bolag, är nu nådd.

En ny långsiktig industriell plan är framtagen, Agenda 500, som syftar till att med mycket kostnadseffektiva investeringar öka produktionen i Rottneros två bruk till åtminstone 460.000 årston. Vi investerar här mindre än hälften så många kronor som våra konkurrenter per ton ökad kapacitet. Under kvartalet beslutade Rottneroskoncernens styrelse att investera ytterligare MSEK 100 i utrustning i Vallviks Bruk inom ramen för Agenda 500. Dessa investeringar kommer att installeras hösten 2016.

I jämförelsen med våra branschkollegor ser vi också att våra medarbetare är väl så produktiva som våra konkurrenters, trots att konkurrenternas fabriker ofta är större. Tack vare att Rottneros båda bruk har underhållits väl genom åren, kan jag också konstatera att vårt anläggningskapital är omkring hälften så stort jämfört med andra massaproducenters, mätt i förhållande till omsättningen, eller den producerade volymen.  

Kompetens- och resursförstärkning

Rottneros engagerade medarbetare utgör en grundförutsättning för vårt arbete med att utveckla koncernen och det är mycket positivt att vi under året genomfört ett 50-tal nyrekryteringar. Därmed har vi ersatt anställda som lämnar på grund av pension men också delvis utökat bemanningen som en del av den kompetens- och resurs-förstärkning som planeras inom ramen för Agenda 500.

Koncernens starka utgångsläge relativt branschen innebär också att vi med tillförsikt kan fortsätta resan mot ett ännu starkare Rottneros. Per Lundeen

 

(För fullständig delårsrapport se bifogad fil)

 

I övrigt hänvisas till Rottneros hemsida. www.rottneros.com

 

 

Vallvik den 13 november 2015

Per Lundeen

Verkställande direktör och koncernchef

 

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 november 2015 klockan 08.30. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid avvikelser mellan de två ska den svenska versionen gälla.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')