Delårsrapport januari-september 2011

2011-10-20, 08:00
 - Regulatorisk

VD-ord

Efter att ha genererat ett resultat efter finansnetto under kvartal ett och två om 19 MSEK respektive 37 MSEK, sjönk det till 16 MSEK under kvartal tre. Därutöver belastade vi kvartalets resultat med bokföringsmässiga ned­skrivningar och omstruktureringskostnader om 148 MSEK. Den operativa resultatnedgången beror dels på normalt semesterstopp i Rottneros Bruk under tre veckor, men även på svagare efterfrågan på våra produkter. Särskilt uttalat är detta för mekaniska massor som vi tillverkar i Rottneros Bruk och som till stor del används vid tryck­papperstillverkning. Tryckpapperskonsumtionen minskar påtagligt i Västeuropa liksom redan tidigare i Nordamerika. Prisnivån för mekaniska massor är relativt låg men stabil, problemet är efterfrågevolym och därför har vi tagit och fortsätter ta produktionsbegränsningar vid Rottneros Bruk. Bruket har lönsamhetsproblem varför vi dels förhandlar om personalneddragningar, dels skriver ned våra bokförda värden på brukets anläggnings­tillgångar med 65 MSEK. Dessutom reserverar vi 11 MSEK i engångskostnader för avtalspensioneringar och uppsägningskostnader.

Den kemiska massamarknaden inledde året starkt och nya rekordprisnivåer i USD/ton noterades under det andra kvartalet. Samtidigt har US-dollarn värderats lågt så att massapriset i SEK aldrig nådde 2010 års högsta nivå. Under sommaren har priserna sjunkit, efterfrågan försvagats och tillverkarnas massalager stigit så att pristrenden nedåt fortsatt även efter den traditionellt svaga europeiska semesterperioden. Nedgången har bromsats i SEK av den samtidiga US-dollarförstärkningen.

Vi närmar oss nu vårt årliga underhållsstopp vid Vallviks Bruk. Under detta tvåveckorsstopp kommer våra tidigare meddelade investeringar i blekerislutning och avloppsrening kopplas in. Härefter kommer investeringstakten i koncernen att minskas.

Vi bearbetar aktivt flera intressanta projekt med nya CTMP-anläggningar baserade på våra Utansjötillgångar där det bokförda värdet tillgodogörs. Dock bedömer vi inte längre det sydafrikanska projektet som det mest sannolika och skriver därför ned värdet av projektrelaterade kostnader med 19 MSEK till 0 MSEK. Förutsättningarna för att bibehålla bokfört värde på Mirandafordran om 53 MSEK finns inte längre, varför vi skriver ned värdet till noll.

Genom ovan nämnda nedskrivningar påverkas bolagets bokförda resultat för kvartalet och året kraftigt. Däremot påverkas inte kassaflödet. Bolagets utdelningsförmåga påverkas inte heller av dessa nedskrivningar.

Ole Terland

VD och koncernchef

 

(För fullständig rapport inklusive tabeller, se bifogad fil)

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')