ROTTNEROS: BOKSLUTSKOMMUNIKÈ JANUARI – DECEMBER 2014

2015-02-12, 08:30
 - Regulatorisk

 

VD-ord

2014 blev ett starkt år för Rottneroskoncernen. Resultatet före skatt uppgick till 114 MSEK, en förbättring med 180 MSEK justerat för de stora engångskostnader som belastade resultatet 2013. Resultatutvecklingen var främst en konsekvens av att både valutor och massamarknaden gick vår väg. Samtidigt levererade vårt interna förbättringsprogram Fokus 15 enligt plan och gav betydande resultattillskott under 2014 och vi kommer att se ytterligare effekter under 2015 då förbättringsprogrammet får fullt genomslag hela året.  

Det lyckosamma arbetet med att trimma koncernen belyser den långsiktiga utvecklingspotentialen i Rottneros. Vid höstens underhållstopp i våra bruk genomfördes ett antal planerade åtgärder för att öka kapaciteten. Detta resulterade i produktionsrekord för ett enskilt dygn i december både i Vallvik såväl som i Rottneros.

Efter att ha suttit i Rottneros styrelse sedan 2013 tog jag över som tf VD i november 2014. Jag tror på kontinuitet, men också på en utveckling mot ett större och effektivare bolag. Rotteroskoncernen har ett antal styrkor att bygga vidare på. Våra pappersmassor är många gånger ledande för vissa applikationer och en betydande andel utgörs av kvalitéer med en hög specialiseringsgrad.

Efter mitt tillträde har arbetet med att ta fram en långsiktig industriell utvecklingsplan och en strategisk handlingsplan, Agenda 500, påbörjats. Det är ett program för att långsiktigt stärka och utveckla Rottneros. När vi ser framåt handlar det om fortsatt fokus på vår nischstrategi med produkter som har ett högt värdeinnehåll för våra kunder. Till detta lägger vi nu en investeringseffektiv expansion över de kommande åren för att bygga bort flaskhalsar i våra bruk.

 

Den underliggande analysen för att investera och öka kapaciteten bygger på min övertygelse om att Rottneros har stora möjligheter att konkurrera genom sin nischstrategi och oberoende ställning. De långsiktiga trenderna på de olika pappersmarknader talar både för och emot massabruken. Vår framtida expansion inriktas i första hand mot slutprodukter såsom förpackningar, elisolationsändamål, filter och tissueprodukter. Dessa växer sammantaget i takt med BNP eller mer, framförallt drivet av utvecklingsmarknader som Kina och Indien.

Vi räknar med att lansera nya produkter under det kommande året. Här handlar det om att lyfta fram våra olika pappersmassors konkurrensfördelar. Det gäller främst Rottneros Bruk som tillverkar mekanisk massa med olika kvalitéer. Möjligheterna att tillverka nischinriktade kvalitéer i begränsade volymer är stora i bruket eftersom produktionsomställningar går relativt snabbt utan dyrbara produktionsbortfall.

En annan prioritet för framtiden är att förstärka vår marknadsorganisation. I ett första steg adderar vi resurser för att öka vårt tekniska kompetensstöd i dialogen med både nuvarande och potentiella kunder. Ett högaktuellt exempel på ett aktivare marknadsarbete är vår framgångsrika lansering av slipmassan Absorbtion Express, sen specialmassa för tissue i höstas.

Rottneroskoncernen vilar på en lång historik och tillhör kärnan i den svenska basindustrin. Våra engagerade medarbetare brinner för att driva och utveckla verksamheten. Det är också deras engagemang som möjliggjort genomförandet av Fokus15 och jag vill därför framföra mitt varma tack till samtliga anställda för de insatser som gjorts under året.

Rottneros har genom de senaste årens strukturella affärer och resultatutveckling blivit ett mycket finansiellt starkt företag utan externa lån. Det är med stor tillfredställelse jag kan meddela att styrelsen för Rottneros AB föreslår bolagsstämman att återuppta utdelningen till våra aktieägare.

Inför framtiden kan jag konstatera att vi har ett starkt utgångsläge för 2015. Vi har gynnsamma marknadsförhållanden, en stark dollar och en allt effektivare produktion. Jag ser därför med tillförsikt fram mot det kommande året och de strategiskt viktiga utvecklingssteg som väntar.

 

Per Lundeen

I övrigt hänvisas till Rottneros hemsida. www.rottneros.com

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Vallvik den 12 februari 2015

 

Per Lundeen

Verkställande direktör och koncernchef

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 februari 2015 klockan 08.30. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid avvikelser mellan de två ska den svenska versionen gälla.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')