ROTTNEROS DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2018

2018-10-24, 08:00
 - Regulatorisk

REKORDRESULTAT FÖR TREDJE KVARTALET

  • Nettoomsättningen för tredje kvartalet 2018 ökade med 27 % till 601 (472) MSEK.
  • EBIT för tredje kvartalet 2018 ökade med 152 % till 111 (44) MSEK och innebär rekord för ett enskilt kvartal i koncernens nuvarande struktur, trots att kvartalets resultat belastades av det årliga underhållsstoppet i Rottneros Bruk.
  • Resultat efter finansiella poster för tredje kvartalet ökade till 106 (41) MSEK och för nio månader till 269 (159) MSEK. Resultat per aktie för tredje kvartalet steg till 0,54 (0,21) SEK och för nio månader till 1,39 (0,81) SEK.
  • NBSK massaprisnoteringen under tredje kvartalet 2018 var 51 % högre i SEK, jämfört med tredje kvartalet 2017. Jämfört med andra kvartalet 2018 var noteringen i SEK 9 % högre.
  • Stigande vedkostnader hade en negativ effekt om ca 50 MSEK och massaprissäkringar en negativ effekt om 43 MSEK på tredje kvartalets resultat, jämfört med tredje kvartalet 2017.
  • Fokus på ökad lönsamhet. Fasta kostnader för tredje kvartalet var 23 MSEK lägre jämfört med tredje kvartalet 2017, motsvarande en sänkning med 17 %.
  • Produktionsvolymen för tredje kvartalet var stabil på 100,0 (102,5) tusen ton.
  • Investeringarna följer planen, både när det gäller kapacitetsökningar och utgifter. Under tredje kvartalet driftsattes investeringar i CTMP-linjen i Rottneros Bruk som kommer att öka brukets kapacitet med 18 000 ton/år, med full effekt från 2020.

VD-ORD: REKORDRESULTAT FÖR DET TREDJE KVARTALET

Vi befinner oss för närvarande i en stark marknadssituation vilket tydligt har präglat det tredje kvartalet för Rottneroskoncernen. Kombinationen av höga massapriser, en gynnsam valutasituation och våra väl fungerande processer är de huvudsakliga skälen till det starka resultatet. Ett tydligt bevis på engagemanget bland våra medarbetare är att vi kunde sänka våra fasta kostnader med 17 procent i kvartalet.

Nettoomsättningen ökade med 27 procent till 601 (472) MSEK. EBIT ökade hela 152 procent till 111 (44) MSEK och innebär rekord för ett enskilt kvartal i koncernens nuvarande struktur. Detta trots en besvärlig vedsituation och att underhållsstoppet på Rottneros Bruk blev något längre än planerat.

Produktionsmässigt har båda våra bruk gjort fina resultat och den samlade produktionsvolymen uppgick till 100 tusen ton (102,5). Investeringarna i CTMP-linjen på Rottneros Bruk löper enligt plan och beräknas att ge ett tillskott på ca 18 000 ton per år med full effekt år 2020. En positiv bieffekt av investeringen blir lägre energianvändning per ton massa.

Den nya organisationen som varit i drift sedan årsskiftet fungerar väl och bidrar till det goda resultatet. Vi har kunnat arbeta strukturerat och kostnadsmedvetet och skapat ett bra engagemang bland alla anställda.

Höga vedkostnader belastar resultatet
Den besvärliga råvarusituationen för ved, kopplat till den extremt torra våren och sommaren i Sverige, har efter kvartalets utgång stabiliserats i allt väsentligt och tillgången på fiberråvara är bättre med vissa regionala skillnader. Dock har prisnivåerna stigit över lag och påverkade resultatet tillsammans med ökade importvolymer för det tredje kvartalet med ca -50 MSEK.

Rottneros virkesförsörjningsorganisation och det egna dotterbolaget SIA Rottneros Baltic har lyckats försörja båda våra bruk med råvara under den period då det uppstod brist i Sverige på grund av vädersituationen. Rottneros importerar normalt ca 10–12 procent av koncernens behov från framför allt Lettland. Under 2018 har den andelen ökat till 20–25 procent. Att vi kunnat upprätthålla full produktion i våra bruk och leveranser till våra kunder är en bekräftelse på värdet av egen anskaffningsorganisation i Baltikum. De ökade kostnaderna p.g.a. högre importandel är medvetet tagna för att säkerställa våra kundleveranser.

Spännande framtidssatsning
Uppbyggnaden av Rottneros Packagings tillverknings­anläggning i Sunne löper enligt plan. Enheten ska tillverka fiberbaserade tråg för framför allt livsmedelsindustrin. Det är engångsförpackningar för exempelvis färdigrätter, färskt kött och take away-mat. De fiberbaserade trågen, där råvaran kommer direkt från koncernen, konkurrerar med alternativ i plast.

Inflyttning i de nya lokalerna har skett och anpassning och uppstart pågår. Under september erhölls även nödvändiga miljötillstånd inför produktionsstarten senare under året.

Kompetensförsörjning
Både i dagsläget och även i framtiden är kompetens­försörjning en central fråga för Rottneros. Vi behöver attrahera teknikintresserade yngre medarbetare som kan överbrygga generationsskiften och bidra till att utveckla företaget. Givet våra geografiska lägen behöver vi jämfört med andra företag arbeta lite extra för att säkerställa att rätt personer söker sig till oss. På sista sidan i denna rapport kan man läsa mer om dessa initiativ.

Marknad
Vi behöver ha egen närvaro på prioriterade marknader för att öka kunskapen och bygga närmare relationer med våra kunder. Av det skälet har en säljare rekryterats med dedikerat ansvar för den tyska marknaden som i dagsläget motsvarar ca 17 procent av Rottneros försäljning. Det innebär att samarbete med extern agent kommer att fasas ut. Som en konsekvens kommer vi att hantera närmare 50 procent av vår totala försäljning i egen regi.

Utsikter
Rottneros befinner sig i en för närvarande stark marknad. Dock har prishöjningar stannat av under kvartalet och utbud- och efterfrågebalansen har normaliserats. I det korta perspektivet kan det råda en viss osäkerhet, inte minst med tanke på en allt mer orolig omvärld. Vi ser dock en fortsatt robust balans på medellång sikt, då det inte kommer till mycket ny kapacitet under de kommande åren. Med det sagt måste man samtidigt vara ödmjuk och komma ihåg att massabranschen i grunden är en cyklisk bransch.

Det som kan komma att utmana en fortsatt positiv resultatutveckling för Rottneros är risken för ökande el- och vedpriser. Vi följer utvecklingen noga och tar väl avvägda positioner för att prissäkra olika avtal med våra leverantörer.

Kvartalets fina resultat visar på effekterna av en stark laginsats. Jag vill därför rikta ett varmt tack till alla mina medarbetare som genom stort engagemang och målmedvetenhet har gjort detta möjligt. Samtidigt vill jag även tacka våra kunder, leverantörer, ägare och långivare.

Lennart Eberleh

(för fullständig rapport, se bifogad fil)

Denna information är sådan information som Rottneros AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2018 klockan 08.00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid avvikelser mellan de två ska den svenska versionen gälla.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef Rottneros AB, +46 270 622 65

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')