Rottneros delårsrapport januari-juni 2022

2022-07-22, 08:00
 - Regulatorisk
Produktion i topp och höga massapriser ger rekordresultat

 • NETTOOMSÄTTNINGEN ökade med 32 procent till 784 (593) MSEK drivet av högre försäljningspriser.
   
 • LISTPRISET för NBSK-massa i Europa var 16 procent högre i USD och 36 procent högre i SEK jämfört med andra kvartalet 2021. Vid utgången av kvartalet nådde listpriset 1 430 USD och fortsatte stiga i början av Q3.
   
 • PRODUCERAD VOLYM uppgick till 110,5 (109,2) tusen ton, en toppnotering för produktionen i kvartalet.
   
 • SÅLD VOLYM uppgick till 106,0 (103,2) tusen ton. Efterfrågan var stark i Europa men försäljningen hölls tillbaka på grund av logistikproblem.
   
 • EBIT (rörelseresultat) för andra kvartalet 2022 var 219 (97) MSEK. En stark massamarknad och gynnsam valutakurs var den främsta orsaken till resultatförbättringen.
   
 • NETTORESULTATET för andra kvartalet 2022 var 172 (74) MSEK. Resultat per aktie för kvartalet var 1,13 (0,49) SEK.
   
 • BALANSRÄKNINGEN har stärkts ytterligare. Soliditeten var 67 (57) procent och tillgänglig likviditet uppgick till 553 (568) MSEK. Nettokassan uppgick till 143 MSEK.
   
 • UTDELNING beslöts och utbetalades till aktieägarna om 60 öre/aktie, totalt 91 MSEK.

____________________________________________________________________________________________________________________________

VD-ORD

Produktion på toppnivåer tillsammans med den fortsatt starka massamarknaden innebar ett resultatmässigt rekordkvartal. Samtidigt stiger våra kostnader genom de ökande obalanserna i omvärlden och det ökande inflationstrycket som följer av dem. Vårt långsiktiga fokus på lönsamhet genom ständiga effektivitets- och produktivitetsförbättringar intensifieras därmed.

Vi hade ett av våra bästa kvartal för produktionen i våra bruk. Volymen ökade med 1 procent jämfört med samma kvartal ifjol, till 110 500 ton. Våra leveranser ökade med 3 procent, till 106 000 ton.

Nettoomsättningen växte med 32 procent under kvartalet och EBIT mer än fördubblades till 219 MSEK, vilket var ett nytt rekord för ett enskilt kvartal. Utöver volymtillväxten var prisuppgången på massa och en starkare USD de viktigaste faktorerna bakom förbättringen. Vi gynnades även av stabila flöden av sågverksflis och massaved.
 

INFLATION INNEBÄR INTENSIFIERAT KOSTNADSFOKUS
Den tydliga kostnadsinflationen på våra insatsvaror och externa tjänster innebär att effektivitetshöjande åtgärder har högsta prioritet. Omvärldssituationen leder nu gradvis till en stramare virkesmarknad efter ett par år av gynnsam balans med stigande priser framöver. Försörjning av vedråvara till våra bruk sker främst från närområdet och bygger på långsiktiga relationer med våra leverantörer, både vad gäller massaved och sågverksflis. Genom vårt råvarubolag i Lettland, Rottneros Baltic samt Nykvist Skogs AB i Värmland har vi en bra struktur som komplettera våra industriella leverantörsrelationer, säkerställa försörjningen och kan hantera eventuella volymförändringar.

Den strama elmarknaden fortsätter att skapa stora utmaningar för den elintensiva produktionen i Rottneros Bruk samtidigt som elsäkringar fortsätter att kompensera de negativa resultat-effekterna i stort sett fullt ut. Det tidvis mycket höga spotpriset, som vi köper till för produktionen, innebar att vi behövde göra vissa mindre produktionsstopp även detta kvartal, motsvarande ett produktionsbortfall om cirka 800 ton. Elpriserna före säkringar nästan tredubblades under det andra kvartalet jämfört med fjolårets andra kvartal.

På grund av den utmanande elmarknaden står sliplinjen still under juli i samband med semesterperioden. Därmed får vi en planerad produktionsminskning om drygt 5000 ton och en viss negativ resultateffekt under det tredje kvartalet.

Under kvartalet fortsatte arbetet med den fördjupade strategiska analysen för att säkerställa att koncernens struktur uppfyller kraven på uthållig lönsamhet i linje med våra finansiella mål. Bakgrunden är den förändrade situationen på energimarknaden och stigande priser för övriga insatsvaror.

MARKNADEN FORTSATT STARK, PRISERNA STEG YTTERLIGARE UNDER KVARTALET
Massamarknaden fortsätter att vara solid och listpriset för NBSK klättrade nästan 90 USD under kvartalet, till 1430 USD. Den europeiska marknaden fortsätter att gynnas av en stark efterfrågan på regionalt producerad massa genom de fortsatt begränsade fraktmöjligheterna från främst Asien. Listpriset fortsatte upp i början av det tredje kvartalet till 1 470 USD.

Avslutningsvis kan jag konstatera att Rottneros Packagings omfattande investeringsprojekt i Polen, tillsammans med Arctic Paper, fortskrider enligt planen som innebär en uppstart i slutet av 2023.

Sist men inte minst vill jag återigen rikta ett stort tack till alla kollegor för deras helhjärtade arbete mot vår övergripande målsättning att ständigt utveckla och förbättra Rottneros. Jag vill också passa på att tacka våra kunder, leverantörer och ägare för ett mycket bra samarbete.

(för fullständig rapport, se bifogade fil)

Denna information är sådan information som Rottneros AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den22 juli 2022 klockan 08.00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid avvikelser mellan de tvåska den svenska versionen gälla.

_______________________________________________________________________________________________________________________________


Påminnelse;
Inbjudan till Rottneros kvartalspresentation för Q2 2022

Alla deltagare kan följa presentationen via länken kl 13.00 den 22 juli: https://www.finwire.tv/webcast/rottneros/q2-2022/

Frågor kan ställas via länken i förväg eller under presentationen.

Det går även att se presentationen i efterhand via Rottneros Youtubekanal eller webbplats: https://www.rottneros.se/investerare/presentationer/


Presentationen kommer att hållas på engelska. Frågor kan ställas på engelska eller svenska.

______________________________________________________________________________________________________________________________
 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef, Rottneros AB,
+46 (0)270 622 65,
lennart.eberleh@rottneros.com

Pia Ohlson, finans- och ekonomidirektör, Rottneros AB,
+46 (0)270 622 70, 
pia.ohlson@rottneros.com


Denna information är sådan som Rottneros AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-07-22 08:00 CET.

Bilder

 • omslag sv.jpg