Ordlista

Här är beskrivningar på förkortningar och termer som förekommer i pappersindustrin.

AOX
Absorberbara organiska halogener.

BEK
Bleached Eucalyptus Kraft, blekt eukalyptusmassa.

BHKP
Bleached Hardwood Kraft Pulp, blekt kortfibrig kraftmassa.

BOD
Biological Oxygen Demand, biologisk mätmetod för syreförbrukande ämnen.

BULK
Volymitet, inverterade värdet av densitet (täthet) uttryckt som cm3/g.

COD
Chemical Oxygen Demand, kemisk mätmetod för syreförbrukande ämnen.

CTMP
Chemi-Thermo-Mechanical Pulp, vidareutveckling av TMP, där råvaran impregneras med kemikalier. Starkare än TMP.

ECF
Elemental Chlorine Free, sulfatmassa som bleks endast med klordioxid.

EPIS
European Pulp Industry Sector.

FUB
Fast mått under bark: mått för vedråvara.

KEMISK MASSA
Pappersmassa som framställs genom kokning av vedråvaran i kemikalier. Har högre vithet och styrka än mekanisk massa.

LATENCY
Det deformerade tillståndet hos massafibrer.

LIGNIN
Polymerförening uppbyggd till största delen av fenylpropanenheter. Dess viktigaste funktion är att binda ihop fibrerna i veden.

MEKANISK MASSA
Pappersmassa som framställs genom en mekanisk process för fiberseparering och bearbetning. Har högre bulk, styvhet och opacitet än kemisk massa.

LWC
Light Weight Coated, typ av bestruket papper, används ofta i kataloger och tidskrifter.

NBSK
Northern Bleached Softwood Kraft: Blekt långfibersulfatmassa. Prisledare på värlsdmarknaden.

NORSCAN
Kanada, USA, Sverige och Finland.

NÄRSALTER
Består av olika fosfor- och kväveföreningar som har en gödningseffekt i recipienten.

OPACITET
Ogenomsynlighet.

PIX VÄRDE
Genomsnittligt marknadsprisindex publicerat av FOEX.

SLIPMASSA (SGW)
Mekanisk massa som använder rundved som råvara.

SPETHALT
Halten av bitar med oseparerade fibrer i massan.

SULFAT
Metod för tillverkning av kemisk massa.

SULFIT
Som sulfat, men med annan kokteknik, andra kemikalier och annan kemikalieåtervinning.

TCF
Totally Chlorine Free, helt klorfri blekt sulfatmassa.

TMP
Thermo-Mechanical Pulp: mekanisk massa som använder tillverkningsteknik med förvärmning av flis med ånga.

ULWC
Ultra Light Weight Coated, som LWC men med lägre ytvikter.

UKP
Unbleached Kraft Pulp, oblekt sulfatmassa.

YTVIKT
Vikten av ett papper per ytenhet anges som g/m2.