FORTSATT PROJEKTERING AV CTMP-ANLÄGGNING VID UTANSJÖ BRUK

2004-04-27, 14:13
 - Icke regulatorisk

Investeringen, som beräknas uppgå till 250-300 MSEK är ett led i Rottneros strävan att stärka Utansjös marknadsposition och lönsamhet.

De stora osäkerhetsfaktorerna är de framtida elpriserna och de utsläppsvärden som Miljödomstolen kommer att meddela under hösten 2004.

Sunne 2004-04-27

ROTTNEROS AB (Publ.)

För ytterligare information kontakta Lars Blecko, tel. 070-641 49 10

Presskonferens idag mellan 15 och 16 på telefon: 0565-16623

Rottneroskoncernen, som är noterad på Stockholmsbörsen, är en av världens ledande ointegrerade producenter av pappersmassa för avsalu. I koncernen ingår moderbolaget Rottneros AB, fem massabruk i Sverige och Spanien, ett mindre sågverk samt företag för råvaruanskaffning i Lettland och Portugal. Koncernen har även marknadsbolag i Tyskland och Belgien. Produktionskapaciteten uppgår till 700 000 ton. Koncernen har cirka 860 anställda och omsätter cirka 2 400 MSEK.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')