Delårsrapport januari-juni 2011

2011-07-20, 08:00
 - Regulatorisk

 

VD-ord

Rottneros kan rapportera stigande resultat efter finansnetto, från första kvartalets 19 MSEK till 37 MSEK för andra kvartalet. Detta kan huvudsakligen tillskrivas högre försäljningspriser för NBSK-massa. Höjningar av USD-priset i såväl april, maj och juni kompenserade mer än väl för den försvagade US-dollarn. Rörelsemarginalen var nio procent och avkastningen på sysselsatt kapital elva procent.

Lagernivåerna för långfibrig kemisk massa, NBSK, är fortfarande historiskt sett relativt låga, speciellt i Europa, men lagren av de kortfibriga massorna, BHK, har stigit globalt. I kombination med svag efterfrågeutveckling för tryckpapper under andra kvartalet, speciellt bestruket finpapper, har detta satt press på massapriset under början av tredje kvartalet. Fundamenta för NBSK fortsätter att se bra ut. Det rikliga utbudet av kortfibriga massor och minskad kinesisk inköpsaktivitet har lett till prissänkningar från juli månad. Den försvagade BHK-marknaden förklarar också varför de mekaniska massorna har haft en svag efterfråge- och prisutveckling under året och inte alls följt NBSK:s prishöjningar. Vi har under kvartalet begränsat vår produktion av både CTMP och slipmassa för att inte bygga för stora lager. Energikostnaderna har gått åt rätt håll efter en bedrövlig vinter. Tyvärr drabbades vi av en brand i Rottneros Bruks ena flingtork under juni månad som gav vissa följdskador och produktionsbortfall fram till vårt planerade semesterstopp från mitten av juli. Vi bedömer att den ekonomiska konsekvensen blir cirka 7 MSEK, vilket belastat kvartal 2.

Våra förberedelser för en eventuell utveckling av våra båda massafabriker att även producera fordonsbränslen i framtiden fortskrider. De omfattande ansökningar om stöd för produktion av förnyelsebara bränslen som vi tidigare informerat om, har i maj och juni som två av fem svenska projekt godkänts för slutlig prövning av EU inom ramen för det så kallade NER300-programmet.

Ole Terland

VD och koncernchef

 

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

 

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')