Kompletterande information från styrelsen för Rottneros AB (publ) rörande Arctic Papers bud på bolaget

2012-11-26, 10:45
 - Icke regulatorisk

Rottneros styrelse har nu skriftligen informerats av aktieägare, däribland Skagen Vekst och Peter Gyllenhammar via bolag som båda tillsammans kontrollerar mer än 10 procent av kapital och röster i Rottneros, att dessa ägare inte kommer att acceptera det bud som Arctic Paper offentlig­gjort.

Med anledning av ovanstående nya information som medför att Arctic Papers erbjudande inte kommer att accepteras i sådan utsträckning att Arctic Paper skulle komma att uppnå över 90 procent och därmed kunna begära tvångsinlösen av utestående aktier och att ett samgående därmed inte kan genomföras, lämnar styrelsen för Rottneros följande kommentar.

De främsta skälen till styrelsens ovan angivna ställningstagande är att ett samgående mellan de två bolagen förväntas ge årliga synergier om cirka 80 Mkr samt att ett samgående skulle balansera de båda bolagens mycket starka beroende av massaprisernas upp- och nedgång både ur resultat- och kassaflödessynvinkel. En betydande del av dessa synergier förutsätter att bolagen går samman fullt ut och att ett huvudkontor och en ledningsgrupp avvecklas. Därutöver har synergier identifierats på den finansiella sidan, men detta förutsätter också att bolagen går samman. Resterande del av synergierna utgörs av transportkostnadsoptimering som också torde bli väsentligt svårare att uppnå om bolagen fortsätter att verka som fristående företag.

Styrelsens rekommendation förutsätter alltså att bolagen går samman för att synergierna ska kunna realiseras. Att två stora ägare som kontrollerar mer än 10 procent av kapital och röster nu anmält att de inte kommer att acceptera budet innebär att ett samgående i så fall inte kan ske och att merparten av synergierna därmed inte skulle kunna säkerställas.

 

Styrelsen för Rottneros

 

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndagen den 26 november 2012 klockan 10.45.

Rottneros är en oberoende producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ OMX Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har cirka 298 anställda och omsatte cirka 1,5 miljarder kronor under verksamhetsåret 2011.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')