Ändring av valberedningen i Rottneros AB (publ)

2013-02-04, 17:30
 - Icke regulatorisk

I enlighet med årsstämmans beslut 2012 äger den eller de aktieägare som tillkommit bland de fem till röstetalet största aktieägarna utse sina representanter. Till följd av att Skagen Fonder avyttrat sitt innehav i Rottneros har valberedningen fått följande sammansättning:

 

Olle Grundberg representerar Arctic Paper och är ordförande i valberedningen.

Peter Gyllenhammar är ny ledamot och representerar Bronsstädet som äger cirka 7 procent av aktierna.

Kjell Ormegard är ordförande i Rottneros styrelse.

 

För ytterligare information kontakta:

 

Valberedningens ordförande Olle Grundberg, mobil 070-654 44 20

Styrelsens ordförande Kjell Ormegard, 070-668 93 76

 

 

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndagen den 4 februari 2013 klockan 17.30.

 

Rottneros är en oberoende producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ OMX Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har cirka 300 anställda och omsatte cirka 1,5 miljarder kronor under verksamhetsåret 2012.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')