Rottneros föreslår en extra utdelning till aktieägarna

2015-11-13, 08:30
 - Icke regulatorisk

Kallelse till extra bolagsstämma, som planeras hållas i december 2015, kommer att offentliggöras i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser.

Koncernen har byggt upp en hög soliditet och positiv likviditetssituation efter en längre tids positiva resultat och kassaflödesutveckling. Styrelsen anser därför att koncernens mycket goda finansiella ställning ger utrymme för att lämna en extra utdelning utan att inverka på koncernens kapacitet att genomföra planerad expansion och fortsatta investeringar. Efter det senaste fattade beslutet om vinstutdelning vid årsstämman 2015 finns ca 261,8 Mkr kvar av disponibelt belopp.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Lundeen, VD Rottneros AB (publ), +46 70 518 33 47

 

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 november 2015 klockan 08.30.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')