Rottneros AB (publ) överväger emission av obligationer i SEK

2017-08-23, 08:00
 - Regulatorisk

Som ett led i att slutföra finansieringen av den strategiska planen Agenda 500 och långsiktigt effektivisera koncernens kapitalstruktur genom ökad belåning har Rottneros gett Swedbank mandat att arrangera möten med obligationsinvesterare. Med förbehåll för rådande marknadsvillkor och slutligt beslut av Rottneros AB:s styrelse, kommer en senior, icke-säkerställd obligation i svenska kronor att emitteras.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef Rottneros AB, +46 270 622 65

Denna information är sådan information som Rottneros AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2017 kl. 08:00 CET. 

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')