ROTTNEROS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2018

2019-02-07, 08:00
 - Regulatorisk

STARKT KVARTAL AVSLUTAR ETT REKORDÅR

  • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet 2018 ökade med 17 % till 580 (496) MSEK. För helåret 2018 ökade omsättningen med 18 % till 2 260 MSEK (1 912). Fr.o.m. 2018 ingår även intäkter från biprodukter samt resultat från massaprissäkringar i nettoomsättning. Se också s. 15.
  • EBIT för fjärde kvartalet 2018 ökade till 12 (-7) MSEK. Resultatet under fjärde kvartalet påverkades – i likhet med föregående år – av det årliga underhållsstoppet vid Vallviks Bruk. Produktionsbortfallet och den direkta kostnaden för underhållsstoppet har minskat fjärde kvartalets resultat med ca 67 MSEK (55). För helåret uppgick EBIT till 295 MSEK (156), vilket är ett rekordresultat i koncernens nuvarande struktur.
  • Resultat efter finansiella poster för fjärde kvartalet ökade till 7 (-12) MSEK och för helåret till 276 (147) MSEK. Resultat per aktie för fjärde kvartalet steg till 0,06 (-0,06) SEK och för helåret till 1,45 (0,75) SEK.
  • NBSK massaprisnoteringen under fjärde kvartalet 2018 var 39 % högre i SEK, jämfört med fjärde kvartalet 2017. För helåret var noteringen i SEK 35 % högre jämfört med 2017.
  • Stigande vedkostnader hade en negativ effekt om ca 50 MSEK och massaprissäkringar en negativ effekt om 40 MSEK på fjärde kvartalets resultat, jämfört med fjärde kvartalet 2017. För helåret 2018 var vedkostnader ca 160 MSEK högre än 2017, massaprissäkringar påverkade negativt med 122 MSEK och elprissäkringar påverkade positivt med 47 MSEK.
  • Fokus på ökad lönsamhet. Fasta kostnader för 2018 var 23 MSEK lägre jämfört med 2017, motsvarande en sänkning med 4 %.
  • Produktionsvolymen för fjärde kvartalet var stabil på 93,6 (94,4) tusen ton samtidigt som Vallviks Bruk hade ett något längre underhållsstopp än tidigare.
  • Utdelningspolicy och långsiktiga mål för Rottneros har fastställts av styrelsen i samband med strategiarbetet. Enligt den uppdaterade utdelningspolicyn ska Rottneros dela ut 30–50 % av nettoresultatet, i enlighet med gällande covenanter. 
  • Efter ett starkt år föreslår styrelsen att höja den ordinarie utdelningen till 40 öre per aktie (30) och att ge en extra utdelning om 30 öre per aktie (7). Därmed delas 48 % av nettoresultatet för 2018 ut.

VD-ORD: KRAFTIGT FÖRBÄTTRAT RÖRELSERESULTAT  

Rottneros kan summera ett starkt 2018 där koncernen fortsätter att leverera god lönsamhet samtidigt som uppgraderingen av våra två massabruk slutförts under investeringsprogrammet Agenda 500. Rörelseresultatet (EBIT) för helåret har närapå fördubblats jämfört med 2017 och uppgår till 295 (156) MSEK.

Tydlig resultatförbättring
En stark efterfrågan på koncernens produkter, ett högt generellt marknadspris samt en för oss gynnsam dollarkurs är de främsta anledningarna till årets resultat. Massapriset nådde en toppnotering på 1 230 USD/ton för att sedan börja sjunka något mot slutet av perioden.

För helåret 2018 steg omsättningen med 18 procent och uppgick till 2 260 MSEK (1 912 MSEK). EBIT förbättrades kraftigt trots ökade råvarukostnader.

Ser vi till resultat per aktie innebär detta bokslut en ökning med 93 procent från förra året, vilket ligger till grund för styrelsens förslag att höja utdelningen med 33 öre till 70 öre per aktie.

Glädjande är även att det fjärde kvartalet utvecklade sig positivt och omsättningen steg med 17 procent i förhållande till samma kvartal 2017. Denna ökning var också i allt väsentligt drivet av höga massapriser och gynnsamma valutakurser. Råvarusituationen normaliserades och vi gick ur året med lite högre lager än vanligt för att kunna parera eventuella framtida störningar.

Sett över året är det fjärde kvartalet dock alltid svagare resultatmässigt på grund av det årliga produktionsstoppet i Vallvik.

Investeringarna i våra anläggningar har medfört att vi ökat vår maximala produktionskapacitet och fokus ligger nu på att jobba för ett ännu högre kapacitetsutnyttjande.

Marknad
Skogsindustriell verksamhet har historiskt präglats av kraftiga cykliska svängningar i efterfrågan och priser som sätts på en global nivå. Vi befinner oss nu i slutet av en lång konjunkturuppgång där avmattningen är påtaglig och priserna börjar sjunka. Emellertid finns det underliggande, strukturella trender om hållbarhet och ökad användning av förnybara material som stöder efterfrågan på våra produkter framöver. Det har heller inte aviserats några nya kapacitetsökningar inom massaindustrin de kommande åren.

Produktion
Investeringar under de senaste fyra åren har totalt varit närmare 900 MSEK och merparten avser en uppgradering av våra bruk i Vallvik och Rottneros. Årets samlade produktion på 393 600 ton landade något under förra årets volym. Rottneros Bruk satte ett nytt årsrekord, men Vallviks Bruk påverkades av några större oplanerade avbrott i början av året samt att det årliga underhållsstoppet var planenligt längre än vanligt. 

Ett mål vi satte för helåret 2018 var ökad lönsamhet genom påtagliga förbättringar i de moment och processer som vi kan påverka. När jag blickar tillbaka konstaterar jag att vi, trots ett turbulent år med många utmaningar till följd av inte minst ofördelaktig väderlek, har lyckats mycket väl med uppgiften. Genom att varje dag ta små steg mot ett effektivare Rottneros ser jag att vi under 2018 byggt ett väsentligt starkare bolag.

Organisation
För att stödja kärnverksamheten har vi under 2018 påbörjat ett arbete med att utveckla och förbättra olika interna funktioner i koncernen. Säkerhet, utbildning och kompetensförsörjning är exempel på områden där vi har fokuserat. Vi förändrade vår försäljningsorganisation under hösten 2018 och bedriver numera försäljning i egen regi på den tyska marknaden; vår största marknad efter Norden. Samverkan med agenter och handelshus är fortsatt viktig för försäljning i övriga Europa och världen.

Vägen framåt
Kärnverksamheten fortsätter sitt strukturerade och systematiska arbete med ständiga förbättringar i alla avseenden. Rottneros Packaging har flyttat in i nya lokaler och vi ser en tydlig marknadspotential för tråg baserade på förnybar råvara. Lignolprojektet fortlöper och är ett viktigt exempel på hur skogsindustrin kan bidra till det fossilfria samhället.

2018 års resultat är på många sätt ett kvitto på gott lagarbete. Jag känner mig privilegierad att få leda Rottneros med alla kompetenta kollegor som hanterar förändringar och växlande förutsättningar på ett konstruktivt och professionellt sätt. Jag vill därför rikta ett varmt tack till alla mina kollegor som bidragit under året. Tack även till våra aktieägare, kunder, leverantörer och långivare.

Lennart Eberleh, vd

(för fullständig rapport, se bifogad fil)

Denna information är sådan information som Rottneros AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2019 klockan 08.00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid avvikelser mellan de två ska den svenska versionen gälla.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef Rottneros AB, +46 270 622 65

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')