DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2008

2008-07-25, 08:29
 - Regulatorisk

• Resultat efter finansnetto för det första halvåret 2008 uppgick till -179 (19) MSEK, varav 115 MSEK är hänförliga till förluster för driften fram till stängningen och nedläggningskostnader av Utansjö Bruk.

• Resultatet efter finansnetto för andra kvartalet 2008 uppgick till -57 (5) MSEK.

• Den förlustbringande massatillverkningen vid Utansjö Bruk upphörde vid månadsskiftet maj/juni. Nedläggningen får netto en betydande positiv kassaflödeseffekt på Rottneros¬kon-cer¬nen genom att rörelsekapital frigörs och anläggningstillgångar avyttras.

• Ett åtgärdsprogram pågår som syftar till att frigöra likvida medel i storleksordningen 150 MSEK, inkluderande effekterna av stängning av Utansjö Bruk.

• Ökade kostnader för vedråvara och el har påverkat resultatet för första halvåret 2008 negativt med 86 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år.

• Rottneros har efter genomförd huvudstudie för avsikt att genomföra etableringen i Sydafrika och verkställande direktören har fått i uppdrag av styrelsen att färdigförhandla och underteckna erforderliga avtal. I juli erhöll Rottneros och samarbetspartnern NCT muntligt besked från det statiga sydafrikanska energibolaget Eskom om tilldelning av erforderlig mängd elektricitet till det planerade CTMP-bruket i Richards Bay i Sydafrika.

• Bolaget avstår från att lämna en prognos för helåret 2008.

DETTA ÄR ROTTNEROS

Rottneros, med anor tillbaka till 1600-talet, är en fristående och flexibel leverantör av kund¬anpassad, högkvalitativ pappersmassa. Genom ständig produktutveckling, hög leverans¬säkerhet, teknisk support och service anpassar Rottneros sig till krävande kunders behov.

Rottneros har en total produktionskapacitet på knappt 600 000 ton massa per år vid fyra fabriker i Sverige och Spanien, vilket innebär att koncernen är en av de tio största leverantörerna i världen av avsalumassa. Ett allt intensivare produktutvecklingsarbete i samklang med kundernas önske¬mål skall leda till en stabilare och högre lönsamhet över en konjunkturcykel. För att få en utjämning av resultaten över konjunkturcyklerna har koncernen en väl genomarbetad finansiell säkringspolicy.

MASSAMARKNADEN

Marknad och produkter

Marknaden för samtliga massakvaliteter har fortsatt att utvecklas positivt under första halvåret 2008 med stigande priser. För den del av den totala världsmarknaden för blekt kemisk avsalumassa som redovisar statistik (19 länder) uppgick leveranserna under de fem första månaderna av 2008 till 16,8 (15,7) miljoner ton, en ökning med 6,5 % eller 1 029 000 ton jämfört med 2007. Utnyttjandet av leveranskapaciteten för blekt kemisk massa i världen för perioden januari-maj var 91 % (93 % för motsvarande period 2007). Utnyttjandet av produktionskapaciteten för samma period beräknas till 92 % (93 %).

Priset på blekt långfibrig kemisk massa uppgick genomsnittligt under första halvåret 2008 till USD 889 per ton (USD 764 per ton) en ökning med 16 %. Det annonserade priset för långfibrig kemisk massa (NBSK) uppgick vid andra kvartalets slut till USD 920 per ton vilket dock inte fullt ut har accepterats av marknaden.

För kortfibrig kemisk massa har priset ökat från cirka USD 780 vid årets början till USD 840 vid periodens slut.

Producentlagren i världen för blekt kemisk massa var vid årets början 3 201 000 ton, och beräknades vid maj månads utgång till 3 457 000 ton.

Långfibrig kemisk massa (NBSK) (som tillverkas i Vallvik)

Priset var vid årets början USD 880 per ton. Det annonserade priset har under perioden ytterligare höjts med USD 40 per ton varav cirka USD 20 per ton har genomförts enligt PIX index. Marknaden för långfibrig kemisk massa har fortsatt att utvecklas positivt och i dagsläget råder balans mellan utbud och efterfrågan.

Leveransutnyttjandet under perioden januari-maj var 91 % (95 % för motsvarande period 2007), och produktionsutnyttjandet var under motsvarande period ca 94 % (94 %). För perioden april-maj var leveransutnyttjandet 94 % (94 % under april-maj 2007), och utnyttjandet av produktionskapaciteten 91 % (91 %).

Kortfibrig kemisk massa (som tillverkas i Miranda)

Priset för eukalyptusmassa (BEK) har under perioden höjts från USD 780 per ton till USD 840 per ton.

Leveransutnyttjandet under perioden januari-maj var 91 % (90 % för motsvarande period 2007), och produktionsutnyttjandet var under motsvarande period ca 91 % (91 %). För perioden april-maj var leveransutnyttjandet 92 % (93 % under april-maj 2007), och utnyttjandet av produktionskapaciteten 87 % (86 %).

Mekanisk massa och CTMP (som tillverkas i Rottneros, Rockhammar och Utansjö)

Priserna för kortfibrig CTMP har under perioden höjts i motsvarande grad som priset för kortfibrig kemisk massa, och för långfibrig CTMP har prisutvecklingen varit något bättre. Perioden har kännetecknats av såväl god efterfrågan som hög produktion. Leverans¬utnyttjandet för perioden januari-maj var 98 % (97 % för motsvarande period 2007), och produktionsutnyttjandet var 98 % (93 %).

(För diagram se bifogad fil)

PRODUKTION OCH LEVERANSER

Koncernens massafabriker i Rottneros, Rockhammar, Vallvik och Miranda i Spanien har en sammanlagd produktionskapacitet på knappt 600 000 ton per år. År 2007 uppnåddes en produktion för helåret på 730 100 ton. Verksamheten vid Utansjö Bruk lades ner i månadsskiftet maj/juni vilket medförde att produktionen under första halvåret 2008 minskade med 4 % jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 346 900 (362 400) ton. I och med stängningen av Utansjö minskar koncernens årliga produktionskapacitet till den nya nivån knappt 600 000 ton. Årliga underhållsstopp kommer att genomföras i Vallvik och Rottneros under tredje kvartalet och i Miranda under fjärde kvartalet. Samtliga kostnader för underhållsstopp redovisas under den period då stoppen genom¬förs.

Utleveranserna under första halvåret 2008 uppgick till 362 400 (376 100) ton, vilket motsvarar en minskning med 4 %.

(För tabell se bifogad fil)

FAKTURERING OCH RESULTAT

Januari – juni 2008 jämfört med januari – juni 2007

Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till MSEK 1 528 (1 519). Verksamheten inom Rottneros Packaging är under uppbyggnad varför någon särredovisning per affärsområde inte lämnas.

Omsättningen för första halvåret 2008 var 9 MSEK högre än motsvarande period föregående år. De faktorer som främst påverkat omsättningen är: minskade leveranser -55 MSEK, svagare USD 202 MSEK, högre massapris i USD 215 MSEK samt övriga förändringar 51 MSEK. Det genomsnittliga priset på långfibrig sulfat¬massa NBSK uttryckt i USD ökade med 16 % från USD 764 till USD 889 medan de genomsnittliga priserna för NBSK-massa omräknat till SEK ökade från 5 305 till 5 450 kr per ton, en ökning med 3 %. Genomsnittspriset i USD för euka¬lyptus¬massa, BEK, ökade från USD 674 till USD 812 per ton eller med 20 % medan mot¬svarande genomsnittspriser omräknat i SEK ökade från 4 678 till 4 976 kr per ton, en ökning om 6 %.

Resultatet har belastats med en avsättning för nedläggningskostnader i Utansjö Bruk uppgående till 90 MSEK. Produktionen vid bruket upphörde vid månadsskifte maj/juni. Verksamheten vid Utansjö Bruk har utgjort en betydande förlustkälla för Rottneroskoncernen under ett antal år. Totalt berörs ca 140 medarbetare. Nedläggningen får netto en betydande positiv kassaflödeseffekt på Rottneros-kon¬cer¬nen genom att rörelsekapital frigörs.

Två tredjedelar av förlusten under första halvåret 2008 är hänförlig till verksamheten vid Utansjö. Utansjö Bruks operativa resultat efter finansiella poster inklusive nedläggningskostnader uppgår till -115 MSEK för första halvåret 2008.

Prishöjningarna på massa i USD har i stor utsträckning motverkats av den svaga valutakursen på USD och sammantaget omräknat till euro och svenska kronor är prisökningen inte tillräckligt stor för att kompensera för höjda råvarukostnader.

Elpriset på el-börsen Nordpool har under första halvåret 2008 genomsnittligt uppgått till 40 öre per kWh att jämföras med samma period föregående år då priset uppgick till 23 öre per kWh. För åren 2009 och framåt handlas el på Nordpool för närvarande till cirka 60 öre per kWh.

Vedförsörjningen har under perioden fungerat väl. Prisnivån för massaved är dock fortsatt hög. Sammantaget har kostnaderna för ved ökat med 76 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år.

Koncernens rörelseresultat under perioden januari-juni 2008 uppgick till -158 (33) MSEK och inkluderar en avsättning för nedläggningskostnader i Utansjö Bruk med 90 MSEK.

De kostnader som huvudsakligen har påverkat resultatet för året i jämförelse med föregående år är nedläggningskostnaderna i Utansjö Bruk med 90 MSEK och ökade kostnader för vedråvara med 76 MSEK. Elkostnaderna, inklusive effekten av elsäkringar, har ökat med 10 MSEK under januari-juni 2008 jämfört med motsvarande period 2007. Kostnaderna för brännolja har ökat med 9 MSEK jämfört med föregående år. Koncernens resultat tyngs också av valutakursdifferenser som för perioden januari till juni 2008 uppgår till -11 (-2) MSEK. Avskrivningar på anläggningstillgångar är 20 MSEK lägre än föregående år. Utfallet av realiserade säkrings¬aktiviteter under första halvåret 2008 uppgick till -36 (-52) MSEK.

Koncernens resultat efter finansnetto uppgick till -179 (19) MSEK och inkluderar ett finansnetto på 21 (-14) MSEK. Resultat efter skatt uppgår till -129 (9) MSEK. Resultatet per aktie efter skatt blev -0,72 SEK (0,05). Kassaflödet per aktie uppgick till 0,50 SEK (0,26).

April – juni 2008 jämfört med april-juni 2007

Koncernens nettoomsättning för perioden april-juni uppgick till 780 (779) MSEK.

Omsättningen under andra kvartalet var 1 MSEK högre än motsvarande period föregående år. Förändringen förklaras främst av: lägre leveranser -28 MSEK, svagare USD -115 MSEK samt högre massapris i USD 107 MSEK och övriga förändringar 37 MSEK. Det genomsnittliga priset på långfibrig sulfat¬massa NBSK uttryckt i USD ökade med 16 % från USD 777 till USD 900 medan de genomsnittliga priserna för NBSK-massa omräknat till SEK ökade marginellt från 5 340 till 5 391 kr per ton. Genomsnittspriset i USD för eukalyptusmassa, BEK, ökade från USD 678 till USD 833 per ton eller med 23 % medan motsvarande genomsnittspriser omräknat i SEK ökade från 4 656 till 4 990 kr per ton, en mindre ökning med 7 %.

Koncernens rörelseresultat under andra kvartalet 2008 uppgick till -48 (11) MSEK. Jämfört med motsvarande period föregående år har resultatet belastats med ökade kostnader för vedråvara, 20 MSEK och el (inklusive realiserade säkringsaktiviteter), 5 MSEK. Kostnaderna för brännolja har ökat med 9 MSEK jämfört med samma kvartal föregående år. Avskrivningarna är 11 MSEK lägre än föregående år. Sammantaget är inte prishöjningen i svenska kronor och euro tillräckligt stor för att kompensera för kostnadsökningarna på råvaror. Utfallet av realiserade säkringsaktiviteter under kvartalet uppgick till -22 (-32) MSEK.

Koncernens resultat efter finansnetto uppgick till -57 (5) MSEK och inkluderar ett finansnetto som uppgick till -9 (-6) MSEK. Resultat efter skatt uppgår till -40 (4) MSEK. Resultatet per aktie efter skatt blev -0,23 (0,02) SEK. Kassaflödet per aktie uppgick till -0,31 (0,11) SEK.

(För tabell se bifogad fil)

April – juni 2008 jämfört med januari-mars 2008

Koncernens nettoomsättning ökade under det andra kvartalet 2008 till 780 MSEK jämfört med 748 MSEK under det första kvartalet. Omsättningsökningen beror främst på: högre leveranser 43 MSEK, svagare USD -38 MSEK samt högre massapris i USD 18 MSEK och övriga förändringar 8 MSEK. Det genomsnittliga priset på långfibrig sulfat¬massa NBSK uttryckt i USD ökade från USD 878 till USD 900 medan de genomsnittliga priserna för NBSK-massa omräknat till SEK minskade från 5 514 till 5 391 kr per ton, en minskning med 2 %. Genomsnittspriset i USD för eukalyptusmassa, BEK, ökade från USD 790 till USD 833 per ton eller med 5 % medan motsvarande genomsnittspriser omräknat i SEK ökade från 4 963 till 4 990 kr per ton, en marginell ökning.

Koncernens rörelseresultat under andra kvartalet uppgick till -48 MSEK att jämföras med första kvartalets rörelseresultat på -110 MSEK. Första kvartalet 2008 inkluderar kostnader för nedläggning av Utansjö Bruk uppgående till 90 MSEK. De kostnader som har ökat i förhållande till första kvartalet 2008 är i huvudsak ökade kostnader för el med 4 MSEK och fraktkostnader med 10 MSEK. Utfallet av realiserade säkringsaktiviteter under kvartalet uppgick till -22 (-14) MSEK. Koncernens resultat efter finansnetto uppgick under andra kvartalet 2008 till -57 MSEK jämfört med -122 MSEK för det första kvartalet 2008.

MODERBOLAGET

Resultatet efter finansnetto för första halvåret 2008 i moderbolaget blev -68 (-63) MSEK. All fakturering av massa inom koncernen har centraliserats till moderbolaget som agerar som distributör för samtliga bruk och erhåller för detta en normal försäljningskommission. De kommentarer som lämnats för koncernens försäljning gäller därmed även för moderbolagets försäljning. I resultatet ingår realiserade säkrings¬aktiviteter för hela koncernen som påverkat resultatet med -36 (-52) MSEK.

Resultatet efter finansnetto i moderbolaget för det andra kvartalet 2008 blev -34 MSEK jämfört med -41 MSEK motsvarande period föregående år och -34 MSEK under det första kvartalet 2008.

I moderbolagets verksamhet ingår även verksamheten inom affärsområdet Rottneros Packaging som i sitt uppstartningsskede innebär en kostnadsbelastning. Kostnader för projektet i Sydafrika ingår också i moderbolagets resultat.

Moderbolagets balans- och resultaträkning återfinns på sidan 14.

ROTTNEROS PACKAGING

Rottneros inledde under 2006 produktion av förpackningar för kyld och fryst färdiglagad mat tillverkade av massafibrer under varumärket SilviPak. Verksamheten, som bedrivs i det nya affärsområdet Rottneros Packaging, förväntas stå för cirka 15 procent av koncernens omsättning inom en femårsperiod och ta en marknadsandel i Europa på cirka fem procent. Verksamheten är under uppbyggnad varför någon separat redovisning inte lämnas för affärsområdet.

Styrelsen har tagit beslut om en utökning av SilviPaks produktionskapacitet genom att investera i en ny fabrik för produktion av förpackningar i anslutning till massabruket i Miranda i Spanien. Investeringen uppgår till drygt 50 MSEK och fabriken beräknas tas i drift under tredje kvartalet 2008.

SYDAFRIKAPROJEKTET

I mars 2007 träffade Rottneros och det sydafrikanska skogsföretaget NCT en avsiktsförklaring om att utreda möjligheterna att bygga en gemensamt ägd fabrik för produktion av mekanisk pappersmassa av CTMP-typ i Sydafrika. Anläggnings¬till¬gångarna i Utansjö, som bland annat innehåller en nyinvesterad massalinje för produktion av CTMP-massa, är tänkt att utgöra grunden till etableringen i Sydafrika.

Rottneros har efter genomförd huvudstudie för avsikt att genomföra etableringen i Sydafrika och verkställande direktören har fått i uppdrag av styrelsen att färdigförhandla och underteckna erforderliga avtal, främst avtal om elförsörjning och finansiering. Se vidare information under rubriken ”Händelser efter rapportperiodens slut”, sid 9.

Den huvudsakliga strukturen i avtalen innebär att Rottneros åtar sig att färdigställa en fabrik med en produktionskapacitet på 165 000 ton CTMP-massa baserad på eukalyptus som vedråvara. CTMP-anläggningen i Utansjö kommer att utgöra grunden till den nya fabriken. Investeringen blir projektfinansierad genom det gemensamägda bolaget. En ny fabrik kan vara klar att tas i bruk i slutet av 2009. Massan, som i första hand avses att exporteras till Sydostasien och Europa, kommer att säljas genom Rottneros marknadsorganisation. NCT kommer att stå för leverans av vedråvara. Rottneros får en intressebolagsandel i ett bolag som har förutsättningar att nå en god lönsamhet och som utgör en strategisk investering.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering, vilket överensstämmer med svensk lag genom tillämpning av Rådet för Finansiell Rapportering RFR 1.1, Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt RFR 2.1, Redovisning för juridiska personer, avseende moderbolaget. I övrigt tillämpas samma redovisningsprinciper, definitioner avseende nyckeltal och beräkningsmetoder som i den senaste årsredovisningen. Inga nya standarder har trätt i kraft som påverkar Rottneros ställning eller resultat.

RISKHANTERING

Operativt arbetar bolaget med ett antal åtgärder och strategier, till exempel fokusering på nischer och olika specifika kundsegment, som syftar till att göra koncernen mindre beroende av listpriset på avsalumassa samt att dämpa fluktuationerna i lönsamheten över en konjunkturcykel. Etableringen av affärsområdet Rottneros Packaging och breddningen in i ett nytt förädlingsled utgör ytterligare ett steg i processen med att göra koncernen mindre ensidigt känslig för fluktuationerna på massamarknaden. Bolaget tillämpar som komplement till den operativa strategin även en strategi för finansiella risker. Med en mer utvecklad hantering av dessa strävar Rottneros efter att stabilisera koncernens volatila resultatutveckling och framför allt försöka skapa en grundtrygghet så att förlustperioder undviks. De risker som har störst påverkan på koncernens resultat är knutna till valutakurser, massapriser, ved och el.

USD

Rottneros fakturerar i olika valutor, men den underliggande valutan för priset på pappersmassa är till största delen USD. Det innebär att den underliggande exponeringen mot USD är mycket hög, men att det direkta inflödet av USD (realflödet) endast motsvarar cirka 40 procent av omsättningen. Den del av omsättningen som är kontrakterad i EUR, cirka 10 procent, har säkrats för 2008.

Den genomsnittliga USD-kursen var 12 % lägre under första halvåret 2008 än motsvarande period föregående år och uppgick genom¬snittligt under perioden till 6,13 jämfört med 6,94 föregående år. Påverkan på omsättningen av en lägre genomsnittskurs för USD gentemot SEK under första halvåret 2008 uppgick till -202 MSEK jämfört med samma period 2007.

Vid utgången av juni fanns valuta¬kurs¬säkringar i form av termins¬kontrakt tecknade för 26 MUSD, till en genomsnittskurs på 6,02 SEK per USD. Dessa kontrakt avser 2008. Därutöver fanns vid utgången av kvartalet säkringar av 12 MEUR till en kurs av 9,27 EUR/SEK för leveranser 2008.

Massapris

Massapriset (NBSK) sätts i USD medan tillverkningskostnaderna till stor del är i lokala valutor. Massaprissäkringar har tecknats för två- respektive treårsperioder till en ursprunglig total volym av 168 000 ton som förfaller från och med det fjärde kvartalet 2006 och framåt. Säkringarna motsvarar 5 000 ton per månad under 2008 och 4 000 ton per månad under 2009 och löper ut september 2009. Säkringsnivån uppgår till 635 USD per ton.

El

För 2008 har cirka 20 procent säkrats till 27 öre per kWh och avseende 2009 har 13 procent säkrats till 25 öre per kWh. Den genomsnittliga prisnivån för el på Nord Pool uppgick för 2007 till cirka 25 öre per kWh och för första halvåret 2008 till cirka 40 öre per kWh.

För ytterligare information om risker, se årsredovisningen för 2007 sidorna 33-36.

Av tabellen nedan framgår marknadsvärderingarna av samtliga säkringar. Värderingen är gjord av oberoende parter och avser likvidationsvärdet, dvs. en värdering enligt terminskontrakt per 30 juni 2008. Referensvärdet avser avista notering per 30 juni och anges som kompletterande upplysning. Säkringarna löper över en period om ett till två år. Genom den nya tillämpningen av IFRS/IAS är dessa marknadsvärden reflekterade i balansräkningen och i vissa fall i resultaträkningen, men visas ändå här som kompletterande information.

(För tabell se bifogad fil)

FÖRSÄLJNING AV EGNA AKTIER

Årsstämman 2008 gav styrelsen bemyndigande att under tiden till nästkommande årsstämma fatta beslut om att överlåta aktier i bolaget. Någon sådan överlåtelse har inte skett under perioden.

INVESTERINGAR OCH FINANSIELL STÄLLNING

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar under första halvåret 2008 uppgick till 94 (50) MSEK.

Den största delen avser investeringen i en ny förpackningsfabrik i Miranda i Spanien.

Koncernens likvida medel uppgick till 156 MSEK vid andra kvartalets utgång, jämfört med 121 MSEK vid ut¬gången av 2007. Bolaget hade per 30 juni 2008 räntebärande skulder om samman¬lagt 718 MSEK (625 MSEK per 31 december 2007) och en nettolåneskuld om 562 MSEK (504 MSEK per 31 december 2007). Beviljade men outnyttjade krediter uppgick vid halvårsskiftet 2008 till sammanlagt 5 MSEK. Delar av Rottneros syndikeringskredit förfaller under året. Förhandlingar om en förlängning pågår. Soliditeten uppgick till 39 % per 30 juni 2008 jämfört med 56 % per 30 juni 2007. Det egna kapi¬talet per aktie uppgick till 5,23 SEK (5,83 SEK per 31 december 2007).

KASSAFLÖDE

Kassaflödet från den löpande verksamheten före investeringar uppgick under halvåret till -2 (99) MSEK och inkluderade kassa¬flöde från finansiella säkringar med -39 (-48) MSEK. Kassaflödet efter investerings¬verksamheten uppgick till -96 (49) MSEK. Investeringar har finansierats genom upptagna lån. Nedläggningen av Utansjö Bruk beräknas ge en betydande positiv kassaflödeseffekt på Rottneroskoncernen genom att rörelsekapital frigörs och anläggningstillgångar avyttras. Ett åtgärdsprogram pågår som syftar till att frigöra likvida medel i storleksordningen 150 MSEK, inkluderande effekterna av stängning av Utansjö Bruk. Åtgärderna förväntas främst ge effekt under 2008.

MEDELANTALET ANSTÄLLDA

Medelantalet anställda uppgick under rapportperioden till 704 (745).

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS SLUT

Den 23 juli, d v s efter rapportperiodens slut, erhöll Rottneros och samarbetspartnern NCT muntligt besked från det statiga sydafrikanska energibolaget Eskom om tilldelning av erforderlig mängd elektricitet till det planerade CTMP-bruket i Richards Bay i Sydafrika. Detta innebär att prisförhandlingar kan inledas så snart skriftligt besked erhållits.

UTSIKTER FÖR 2008

Under första halvåret 2008 har prishöjningar genomförts vilket innebär att priset för kortfibrig kemisk massa (BHKP) har höjts från 780 USD/ton till 840 USD/ton och priset på långfibrig kemisk massa (NBSK) har stigit till cirka 900 USD/ton. Prisutvecklingen i USD har dock haft en mindre effekt på massapriset i svenska kronor till följd av den sjunkande dollarkursen och sammantaget har prishöjningarna inte räckt till för att kompensera för höjda råvarukostnader. Bland insatsvaror är priset på ved fortsatt högt även om den svaga konjunkturen för sågverksindustrin ger en prispress nedåt på sågverkstimmer. Priset på el har under första halvåret varit drygt 15 öre högre än motsvarande period föregående år.

Bolaget förväntar en fortsatt god balans på massamarknaden. Under året tillförs en del kortfibrig massa genom ny produktionskapacitet framförallt i Sydamerika. Samtidigt sker dock nedläggningar som aviserats under 2007 och inledningen av 2008.

Bolaget avstår från att lämna en prognos för helåret 2008.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

24 oktober, 2008 - Kvartalsrapport 9 månader 2008

3 februari, 2009 - Bokslutskommuniké avseende 2008

I övrigt hänvisas till Rottneros uppdaterade hemsida www.rottneros.com.

Halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Upplands Väsby den 24 juli 2008

Rune Ingvarsson

Styrelsens ordförande

Roger Asserståhl

Styrelseledamot

Per Eiritz

Styrelseledamot

Johan Holmgren

Styrelseledamot

Mikael Lilja

Styrelseledamot

Hans Åke Nordstrand

Styrelseledamot

Kjell Ormegard

Styrelseledamot

Ingrid Westin Wallinder

Styrelseledamot

Ole Terland

Koncernchef och verkställande direktör

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Ole Terland finns tillgänglig den 25 juli på telefonnummer 08/407 21 01 mellan kl. 08.00 och 08.45.

Analytiker- och journalistträff

Analytiker och journalister inbjuds till en analytikerträff den 25 juli kl. 09.00 hos Hallvarsson & Halvarsson, Birger Jarlsgatan 6B, tfn 08/407 20 00. Anmälan till Herbert Rock. 08/407 22 45, e post: herbert.rock@halvarsson.se

Rottneros AB (publ), org. nr. 556013-5872, Box 600, 194 26 Upplands Väsby. Tel. +46 8 590 010 00, fax +46 8 590 010 01. www.rottneros.com

(För fullständig halvårsrapport se bifogad fil)

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')